วิธีการรักษาความปลอดภัยสิทธิ์ในสัญญาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่แท้จริง

กฎหมายของรัฐควบคุมทรัพย์สินและสิทธิตามสัญญาที่บุคคลมีต่ออสังหาริมทรัพย์ของตน ทุกรัฐได้นำหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการฉ้อโกงมาใช้ซึ่งกำหนดให้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือโอนทรัพย์สินที่แท้จริงต้องแสดงไว้ในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ในสัญญาของคุณและได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่แท้จริงคุณต้องเข้าสู่การโอนโฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมายให้กับคุณ เพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมายคุณต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่บังคับได้กับผู้ขายอสังหาริมทรัพย์หรือรับเป็นของขวัญหรือมรดก คุณควรบันทึกการกระทำของคุณด้วย

1

ซื้อบ้านของคุณโดยเซ็นสัญญาอสังหาริมทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร หน่วยงานที่อยู่อาศัยของรัฐหรือคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์กำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายในการซื้อบ้านของคุณโดยใช้สัญญาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐมาตรฐาน

2

พิจารณาการกระทำของคุณ การพิจารณาเป็นแนวคิดทางกฎหมายที่กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนสัญญาหรือข้อผูกพันร่วมกันเพื่อให้สัญญามีผลผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้นหากคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์ผู้ขายจะโอนชื่อให้คุณเพื่อแลกเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินที่เหมือนกัน

3

เซ็นเอกสารการตั้งถิ่นฐานและเอกสารเงินกู้ คุณอาจต้องชำระธุรกรรมของคุณที่สำนักงานทนายความด้านการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่หรือกับหน่วยงานประกันชื่อ

4

บันทึกการกระทำของคุณ คุณจะต้องบันทึกการกระทำของคุณกับสำนักงานบันทึกที่ดินในพื้นที่ของคุณทะเบียนโฉนดหรือศาลวงจร การบันทึกการกระทำของคุณเป็นการแจ้งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ